Κοινωνιολογική υποστήριξη

Διάγνωση – αξιολόγηση μαθητών σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και τους γονείς, με χρήση τεχνικών και εργαλείων. Αξιολογούνται δεξιότητες σχολικής μάθησης, κοινωνικές δεξιότητες, γνωστική, νοητική, συναισθηματική ανάπτυξη κτλ.
Πραγματοποιείται:

Υποδοχή των μαθητών και βοήθεια στην προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον.
Ατομικές συνεδρίες με μαθητές όπου εντοπίζονται οι ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες του κάθε μαθητή.
Ομαδικές συνεδρίες (2-3 ατόμων) μαθητών με σκοπό την ανάπτυξη της συνεργατικότητας, της ομαδικότητας και της ανάπτυξης φιλικών σχέσεων μεταξύ των παιδιών (μαθητών).
Συμβουλευτική γονέων και οικογένειας.
Ενημέρωση γονέων για επιδόματα – προγράμματα – δομές και παροχές για τα Α.Μ.Ε.Α.
Συνεργασία με το προσωπικό και τη διεύθυνση.
Κοινωνιοθεραπευτικές παρεμβάσεις.
Συνεργασία με άλλους φορείς.
Ο ρόλος της κοινωνικής λειτουργού είναι υποστηρικτικός στο όλο πρόγραμμα και ταυτόχρονα συμβουλευτικός προς τους γονείς και τις οικογένειες των παιδιών.