Τμήματα

Τάξεις – Βαθμίδες

Στόχος όλων των τάξεων – βαθμίδων είναι, μέσα από προγράμματα και μεθόδους, η ολόπλευρη και αποτελεσματική ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών – μαθητριών, στο γνωστικό αλλά και στον πρακτικό τομέα. Η αλληλοαποδοχή με το σχολικό και κοινωνικό σύνολο και η ένταξή στην κοινωνία.

Επιμέρους στόχοι:

Αναγνώριση των χώρων του σχολείου και της τάξης.

Αναγνώριση των καθηκόντων.

Ανάπτυξη προφορικού λόγου (ικανότητα ακρόασης, συμμετοχή στο διάλογο – προαγωγή του προφορικού λόγου).

Συμμετοχή σε δραστηριότητες για τη βελτίωση της γενικής σωματικής κίνησης (ασκήσεις λεπτής κινητικότητας).

Κοινωνική προσαρμογή (αυτοεξυπηρέτηση με ή χωρίς βοήθεια, ομαδοποίηση, κανόνες συνεργασίας κτλ). Ανάπτυξη νοητικών ικανοτήτων (ασκήσεις οπτικής και ακουστικής μνήμης, ονομασία αντικειμένων, ομαδοποίηση, ταξινόμηση κτλ.).

Προσπάθεια κατάκτησης βασικών μηχανισμών προασκήσεων γραφής και προμαθητικών εννοιών.

Δημιουργικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων – ικανοτήτων (βάψιμο, κόψιμο, απλές χειροτεχνικές κατασκευές).

Ακρόαση μουσικής – παραμυθιών.

Προσπάθεια κατάκτησης του μηχανισμού ανάγνωσης, γραφής, μαθηματικών εννοιών, χώρου και χρόνου. Συνήθειες και δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, ασφάλειας εντός και εκτός σχολείου.

Παιγνίδι και Συνεργασία με την οικογένεια του κάθε παιδιού για υποστήριξη όλων των προγραμμάτων αγωγής.